ཡིག་རྒྱུགས་དང་བྱ་དགའི་སྐོར།

ཀ༽ ཡིག་རྒྱུགས་དོ་དམ་པས་ཟླ་བ་གཅིག་གོང་དུ་རྒྱུགས་སྤྲོད་དུས་ཚིགས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་ཡིག་རྒྱུགས་དང་འབྲེལ་
བའི་སློབ་སྟོན་གནང་རྒྱུ།
ཁ༽ དགེ་རྒན་རྣམ་པས་སློབ་ཚན་སོ་སོའི་དྲི་བ་འགོད་གནང་རྒྱུ།
ག༽ ཡིག་རྒྱུགས་སྐབས་དཔེ་བརྐུས་བྱས་པ་མཐོང་ཚེ་ལོ་གཅིག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་རྩིས་མེད་གཏོང་རྒྱུ།
ང༽ ཡིག་རྒྱུགས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་དོན་ཀུན་དོ་དམ་པ་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་ཐོག་ལས་རྒྱུ།
ཅ༽ འཛིན་གྲྭ་སོ་སོར་རྒྱུགས་སྤྲོད་གྲུབ་འབྲས་རྩེ་གྲས་གསུམ་དང་སློབ་ཕྲུག་ཀུན་ལས་བརྒྱ་ཆ་མཐོ་ཤོས་ལོན་མཁན་ལ་བྱ་དགའ་
གནང་རྒྱུ།