དཔེ་མཛོད།

༄༅། །གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ལས། སྡོམ་གསུམ་གྱི་སྐོར།

གྲགས་ཆེན་བཅོ་བརྒྱད་ལས། སྡོམ་གསུམ་སྐོར་གྱི་དཀར་ཆག

༡༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

༢༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་རྣམ་བཤད་རྒྱལ་བའི་གསུང་རབ་ཀྱི་དགོངས་པ་གསལ་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༣༽ སྡོམ་པ་གསུམ་རབ་དབྱེའི་སྤྱི་དོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༤༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་གཞུང་ལུགས་ལེགས་པར་བཤད་པ་བཞུགས་སོ།།

༥༽ སྡོམ་གསུམ་རབ་དབྱེའི་དཀའ་འགྲེལ་སྦས་དོན་གནད་ཀྱི་སྙིང་པོ་གསལ་བྱེད་ལས། ཕྱག་ཆེན་རྩོད་སྤོང་སྐབས་ཀྱི་ལེགས་བཤད་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༦༽ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་དཀའ་བའི་གནད་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ཞིབ་མོ་རྣམ་འཐག

༧༽ ཆོས་དང་ཆོས་མིན་པ་རྣམ་པར་འབྱེད་པའི་བསྟན་བཅོས་སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

༨༽ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་སྐབས་གཉིས་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

༩༽ སྡོམ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་རྣམ་པར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལས་སྐབས་གསུམ་པའི་རྣམ་པར་བཤད་པ།

༡༠༽ སྡོམ་གསུམ་རྣམ་བཤད་རྒྱུད་བཞི་མཛེས་རྒྱན།

༡༡༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བ་ལས་གནས་གསུམ་གསལ་བྱེད།

༡༢༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་སྤྱི་དོན་སྡོམ་གསུམ་གནད་ཀྱི་གསལ་བྱེད།

༡༣༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཊི་ཀ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ལས་སོ་ཐར་སྡོམ་པའི་རྣམ་བཤད།

༡༤༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཊི་ཀ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ལས་བྱང་སེམས་སྡོམ་པའི་རྣམ་བཤད།

༡༥༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཊི་ཀ་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེ་ལས་སྔགས་སྡོམ་གྱི་རྣམ་བཤད།

༡༦༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་སྤྱི་དོན་ཀུན་གསལ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༡༧༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་ཁ་སྐོང་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ལེགས་བཤད་འོད་ཀྱི་སྣང་བ།

༡༨༽ སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྐོང་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པ་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༡༩༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བསྟན་བཅོས་ལ་དྲིས་ཤིང་རྩོད་པའི་ལན་སྡོམ་གསུམ་འཁྲུལ་སྤོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༢༠༽ སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་རབ་ཏུ་དབྱེ་བའི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པ་ཟླ་འོད་ནོར་བུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༢༡༽ སྡོམ་པ་གསུམ་ཁ་སྐོང་གི་རྣམ་བཤད་ལེགས་པར་བཤད་པ་རྒྱན་གི་མེ་ཏོག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།